GDPR

Milí masážnici,

V súlade s novým nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov, si ctím súkromie osôb a všetky poskytnuté osobné údaje spracovávam s náležitou starostlivosťou a úctou. Odo dňa 25. 5. 2018 však vstupuje do účinnosti Nariadenie (EÚ) (2016/679 GDPR), ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie.

A keďže som povinná vás informovať o vašich právach z hľadiska ochrany osobných údajov a tiež o účele spracovania poskytnutých osobných údajov, tak tu to máme 😉

Aké teda máte podľa Nariadenia (EÚ) práva?

Právo na výmaz (zabudnutie) – vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu právnych nárokov či údajov nevyhnutných pre ochranu verejných záujmov.

Právo na prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o vás mám) – pokiaľ o to požiadate, môže vám byť poskytnutý prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávam. Bude vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o Vás vediem, s výnimkou môjho duševného vlastníctva alebo môjho obchodného tajomstva a ďalej prípadov, keď by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu vašich záujmov.

Právo na prenesenie osobných údajov – pokiaľ ste mi poskytli svoje osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, budú vám vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom, bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Právo žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania – ak máte pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na základe vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme vykonanie rozhodnutia oprávnenou rolou.

Právo aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby Vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu – zaistím aktualizáciu vašich osobných údajov na základe vášho podnetu.

Prístup k vašim osobným údajom mám iba ja. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú odovzdávané tretej strane (okrem zákonných dôvodov) a sú v mojom systéme a procesoch chránené ako dáta s klasifikáciou dôverné, tzn. sú implementované ďalšie technické a administratívne opatrenie pre ich zabezpečenie.

Na aký účel vaše osobné údaje spracovávam?

Vaše osobné údaje môžem spracovávať s cieľom oboznamovania Vás o novinkách, zľavách a vzdelávacích akciách . Získavam od Vás všeobecné osobné údaje, a to údaje identifikačné a adresné, ktorými sú meno a priezvisko, telefónny kontakt a e-mailový kontakt, ktorý mi umožňuje plniť obchodno-zmluvný vzťah.

Osobné údaje identifikačné a adresné uchovávam v kmeňových záznamoch počas plnenia zmluvy a po ukončení zmluvného vzťahu v čase, ktorý mi určuje platná legislatíva.

Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám. 

Pokiaľ chcete so mnou naďalej ostať v kontakte, nemusíte robiť nič. Zatiaľ posielam informačné maily len cez facebook, kde sa môžete kedykolvek odhlásiť zo sledovania mojej stránky.

Na záver by som Vás rozhodne chcela ubezpečiť, že osobné údaje sú u mňa v bezpečí a správam sa k nim tak, ako by som chcela, aby sa k mojim osobným údajom správali ostatní.

S úctou a láskou v srdci,

Jana Abatis